Tehnologiýa

ChatGPT garşydaş chatbot gelýär: Google Bard

“Google” -iň birnäçe wagt bäri işleýän emeli intellektual söhbetdeşlik roboty “Bard” yglan edildi. ChatGPT bilen bäsleşjek Google Bard ýapyk beta synagyna başlaýar.

Emeli intellekt esasly aragatnaşyk tehnologiýalarynyň gysga wagtyň içinde ýeten nokady ajaýyp. ChatGPT chatbot, aýda 560 million baryp görmek we 100 milliondan gowrak özboluşly myhman bilen internet taryhynda iň çalt ösýän platforma boldy. Google bu tendensiýany hem sypdyrmak islemeýär.

Google Bard näme?

Gözlegde liderligine howp abandyrjakdygyna ynanýanlygy sebäpli ýeňlerini çalt aýlan Google, häzirki wagtda işleýän LaMDA tehnologiýasyna esaslanar. Google Bard ady bilen tanyşdyrylan platforma göni ChatGPT robotyna esaslanýar.

«ChatGPT» näme, näme edýär we nähili ulanylýar?

Google Bard roboty, berlen ýönekeý buýruklara jogap hökmünde jikme-jik jogaplar taýýarlar. Jogaplaryň ýokary hilli we ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin çyzgyny ýokary derejede saklamak bilen hakyky dünýädäki maglumatlary seljerjekdigi aýdylýar.

Birinji etapda, hakyky durmuşda tehnologiýanyň ulanylyşyny takyk seljerip biljek dürli geografiýaly gatnaşyjylar bilen ýapyk beta prosesi başlar. Öňümizdäki hepdelere giňden gatnaşmak bilen bir prosese öwrüljekdigi mälim edildi.

Çeşme: Donanımhaber.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın