AITehnologiýa

“ChatGPT” näme, näme edýär we nähili ulanylýar?

ChatGPT-iň deslapky wersiýasy açyk. Tehnologiýa dünýäsine uly täsir edýän sorag edilýän programma barada bilmeli ähli maglumatlaryňyzy ýygnadyk. Google bilen bäsleşjekdigini öňe sürýän ChatGPT-iň aýratynlyklary …

ChatGPT näme?

ChatGPT – GPT-3.5 dil modeline esaslanýan söhbetdeşlik, adam ýaly tekst döretmek üçin çuňňur öwrenmegi ulanýar. OpenAI tarapyndan işlenip düzülen ChatGPT, hemme zady diýen ýaly bilýän şahsy mugallym ýaly köp soraga tebigy jogap berip biler. Şol sebäpli Google-a alternatiwa hökmünde görkezilýär.

CHATGPT aýratynlyklary näme?

  1. Sorag jogap
  2. Matematiki deňlemeleri çözmek
  3. Tekstleri ýazmak (esasy akademiki makalalar, çeper tekstler, film ssenarileri we ş.m.)
  4. Düzediş we düzediş (mysal üçin, islendik kod blokynda ýalňyşlyklary tapmak we düzetmek)
  5. Dilleriň terjimesi
  6. Tekstde jemleme we açar söz kesgitlemek
  7. Klassifikasiýa
  8. Teklipler
  9. Bir zadyň edýän zadynyň düşündirilişi (mysal üçin, kod blokynyň näme edýändigini düşündirmek)

ChatGpt-nin Türkmençe dili barmy?

Howa bar ChatGPT dili türkmen dilini bilýär we klawiaturaňyzda türkmen harplary bar bolsa (ý,ä,ň, we.ş.m) size sorag bermek arkaly jogap almaga mümkinçilik berýär.

CHATGPT nadip ulanmaly?

AI esasly chatbot Chat GPT mugt elýeterlidir. ChatGPT-ni ulanmak üçin ädimme-ädim etmeli zatlaryňyz;

Kompýuteriňizde ýa-da telefonyňyzda https://chat.openai.com açyň.

OpenAI agzalygyňyz bar bolsa, “Giriş” düwmesine basyň we hasabyňyza giriň. Hasabyňyz ýok bolsa, “Hasaba al” düwmesini ulanyp hasaba alyň.

Hasabyňyza gireniňizden soň açylýan söhbet ekranyndan ChatGPT ulanyp bilersiňiz.

Google-dan düşündiriş:

Alphabet-iň baş direktory Sundar Pichai we Google AI-iň başlygy Jeff Dean ýakynda geçirilen ýygnakda ChatGPT-iň ösüşine ünsi jemlediler. Bir işgär, Google garşydaşy Microsoft bilen ýakyndan baglanyşykly bolan OpenAI tarapyndan işlenip düzülen ChatGPT-iň açylmagy gözleg ägirdi üçin sypdyrylan pursatmy ýa-da dälmi diýip sorady. Sundar Pichai we Jeff Dean, Google-yň AI dil modelleriniň OpenAI ýaly ukyplydygyny, ýöne bu tehnologiýa bilen baglanyşykly abraýly töwekgelçilik sebäpli kompaniýanyň ChatGPT ýaly önüm öndürmejekdigini düşündirdiler. Pichai, Google-yň 2023-nji ýylda AI dil aýratynlyklary üçin köp meýilnamasynyň bardygyny aýtdy.

Dünýäde milliardlarça adam Google gözleg motoryny ulanýan bolsa, dekabr aýynyň başynda ChatGPT ulanyjylarynyň sany 1 milliondan geçdi. Jeff Dean, ChatGPT ýaly önümiň, ulanyjylaryň sanyny göz öňünde tutup, adamlar üçin zerur bir ugurdygyny, ýöne bu modelleriň käbir kynçylyklarynyň bardygyna düşünmelidigini aýtdy.

 

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın