Tehnologiýa

Dünýädäki iň uly “Drone awtoulag ýoly” gurulýar

Angliýa awtonom pilotsyz awtoulag ıolunda işe başlady. Dörediljek ugur dünýädäki iň uly awtonom drone awtoulag ýoly bolar.

Köp ýurt pilotsyz howa ulaglary barada täze düzgünler taýýarlap başlady. İngilizce dünýäniň iň uly awtonom pilotsyz (Drone) ýoly üçin düwmäni basdy. Dörediljek ugur dünýädäki iň uly pilotsyz awtoulag ýoly diýen ada eýe bolar.

Angliýa drone uçar ýoluny gurýar

Awiasiýa pudagynda we awtoulag ýolunda ulaklar üçin ugurlar kesgitlenýär. Esasanam awtonom ulaglar üçin möhüm ähmiýete eýe bolan bu ýagday, ýurtlaryň gün tertibinde bolup başlady.

Angliýa şäherleri, esasanam Kembrij we regbi birleşdirıän 263 km uzynlykdaky ıol döreder. Skyway dililip hem atlandyrylýan bu ýol pilotsyz uçarlar üçin uly ýol bolar.

Şu gün yglan alınan maglumata görä, taslama üçin 273 milyon ıewro bölünip berler. Taslamanyň çäginde Skilli adalaryýna we serişdelerini daşaıan pilotsyz dörediler.

Drone näme? Nirelerde ulanylýar?

Döwlet telekeçilik, energiýa we senagat strategiýasy ministri Kwasi Kwarteng: “2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek geçiriljek Farnboro halkara howa sergisinde jikme-jiklikleri paýlaşarys. Pudagy, üçün işgi dowam etdirıäris’e sahiptir. Ösdüren taslamalarymyzyň kömegi bilen awiasiýa pudagy vardır köp ösüş mümkinçiliklerine eýe bolar “. beýanat berdi.

Aerokosmos tehnologiýa kompaniýasy Rakım Angel-iň baş iş dolandyryjysy Kris Forster pilotsyz ýoluň potensialyna ünsi çekdi. Forster bu barada beýanat berdi: “Logistika, jemgyýetçilik tertibi biz lukmançylyk hyzmatlary ýaly möhüm ugurlarda işimizi aňsatlaşdyrar. Howa giňişliginiň bu görnüşine islegi gaty ıokary. Afrikadaky ýol infrastrukturasynyň ýagday erbet bolansoň, sanjymlary awtonom pilotsyz uçarlar bilen üpjün etdik “. – diýdi.

 

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın