Weather Data Source: wetterlabs.de
Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar - Tehnologiýa

Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar

Hytaý kompaniýasyna ýolbaşçylyk etmek üçin robot baş direktory bellendi. NetDragon Websoft Holding-iň täze dolandyryjysy alternatiw usulda emeli intellekt bolar.

Düýbi Hytaýda ýerleşýän ykjam oýun kompaniýasy dünýäde ilkinji gol çekdi we emeli intellekt tarapyndan goldanýan wirtual adamy baş müdir edip belledi. Metaverse-daky maýa goýumlary bilen ünsi çekýän NetDragon Websoft, Tang Yu atly robot şahamçasy Fujian NetDragon Websoft-yň täze dolandyryjysy boljakdygyny mälim etdi.

Tang Yuu: AI bilen işleýän robot baş direktory bilen tanyşyň

Web3 we metaverse-de öňdebaryjy kompaniýa bolmak isleýändigini mälim eden Hytaýly NetDragon Websoft, bütin dünýäde gyzykly tema açdy. Tang Yuu atly wirtual adamyň kompaniýanyň baş direktory wezipesine bellenendigini tassyklap, kompaniýa aýlanýan dolandyryjy boljakdygyny aýtdy.

Internet jemgyýetlerini döretmekde tapawutlanýan NetDragon Websoft, golçur kärhanasy Fujian NetDragon Websoft-yň “emeli intellekt + adam” dolandyryşy bilen dolandyrjakdygyny mälim etdi. Kompaniýany metaverse guramasyna öwürmek isleýän Hytaý oýun markasy bu meýilnamany Tang Yu roboty bilen başlady.

Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer

NetDragon Websoft-yň beýanyna görä, wirtual adam Tang Yuu kompaniýanyň gündelik işlerinde karar kabul etmegi goldar we has täsirli töwekgelçilik dolandyryş ulgamyny üpjün eder. Şeýle hem, tagtada hakyky wagtda maglumat merkezi we seljeriş guraly hökmünde ulanylar.

Hytaý kompaniýasynyň prezidenti Dr. Dejian Liu, robotyň aýaldygyny görkezdi. “Biz emeli intellektiň korporatiw dolandyryşyň geljegine ynanýarys. “Tang Yuu-nyň bellenilmegi, işimizi dolandyrar we strategiki ösüşimize itergi berer”.

Metaverse dünýäsi çalt ösýär. Soňky gözlegler, 2025-nji ýyla çenli metavers bazaryň 280 milliard dollar boljakdygyny görkezdi. Bu bazarda Meta, Apple, Microsoft we Nvidia ýaly oýunçylar bolar.

Çeşme: metro.co.uk

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın