Weather Data Source: wetterlabs.de
“Facebook” Metaverse-den rekord girdeji gazandy! - Tehnologiýa - Gorogly.com

“Facebook” Metaverse-den rekord girdeji gazandy!

“Facebook” 2018-nji ýylda hemmelere täze VR nauşnikiniň üstünde işleýändigini mälim etdi. Soňra kompaniýanyň inersenerleriniň işini tamamlandyklaryny we bahasy 300 dollar bolan 2019-njy ýylda satuwa çykaryljakdygyny mälim etdi. we 21-nji Maýda beren wadasyny ýerine ýetirdi we enjamy işe girizdi. Şeýle-de bolsa, Metanyň üçeginde gaýtadan gurlan bu kompaniýa, esasanam “Metaverse” -den soň “Oculus Quest” dükanynda garaşylýandan has ýokary üstünlik gazandy. Ine jikme-jiklikler …

“Facebook” -yň “Oculus Quest” dükanynyň girdejisi 1 milliard dollardan geçdi!

Meta, Oculus Quest dükanynyň soňky paýy bilen ýyllyk girdejisini yglan etdi. Paýlaşma görä, kompaniýa 2020-nji ýylda aýda ortaça 12 million dollar gazanýardy. Emma 2021-nji ýyla çenli bu san 51,3 million dollara ýetdi. Şeýle-de bolsa, umumy girdejiniň 1 milliard dollardan geçjekdigi aýdylýar.

Elbetde, soňky habarlara görä, Meta uzak wagtlap “Facebook” -yň gündelik işjeň ulanyjylarynyň sanynda uly azalma başdan geçirýär. Munuň tersine, TikTok ýaly bäsdeş platformalar günsaýyn ulalýar.

Bu hasabat peýda bolansoň, Nýu-Yorkorkuň bir marketasynda birnäçe sagatdan soň geçirilen söwdada Metanyň paýnamalary 20 göterimden gowrak azaldy. Yöne muňa garamazdan, kompaniýa Metaverse-iň bir bölegi bolmak üçin 2014-nji ýylda satyn alan Oculus-a maýa goýumlaryny artdyrdy.

Meta, “Oculus Quest” -iň kömegi bilen, ýakyn ýyllarda, edil “Facebook” -yň edişi ýaly, bu ugurda monopoliýa öwrülip, ​​şu gün ýitiren bazar paýyny we girdejisini yzyna aljakdygyna ynanýar. Emma hemmämiz garaşmaly we görmeli bolarys.

Bu mesele barada näme pikir edýärsiňiz? Pikirleriňizi Gorogly.com forumynda ýa-da teswirlerde paýlaşmagy ýatdan çykarmaň!

Habary paýlaşyň:

One thought on ““Facebook” Metaverse-den rekord girdeji gazandy!

Bir cevap yazın