Weather Data Source: wetterlabs.de
Gorogly.com Google Assistent köpden bäri garaşylýan aýratynlygy getirýär!

Google Assistent köpden bäri garaşylýan aýratynlygy getirýär!

Siri garşydaşy Google Assistent ahyrsoňy köpden bäri garaşylýan aýratynlygy getirýär. Kömekçi ses tanamak aýratynlygy sebäpli sesiňizi tanar.

Kömekçi ugurda Siri bilen bäsleşýän Google Assistent, ulanyjylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan aýratynlygyny getirýär. Google Assistent täze çykjak aýratynlyk bilen sesiňizi tanap biler. Siri-de bar, ýöne Google-da däl ses tanamak aýratynlygy, adamyň sesini eşitmek arkaly işjeňleşdirilip bilner. Bu aýratynlyk indi Google-da elýeterlidir.

Google Assistent sesiňizi beýleki seslerden aýyryp biler

Iň soňky habarlara görä, Google Assistent atlary we ýygy-ýygydan ulanylýan sözleri tanamakda hasam öňe gidýär. Kömekçi parametrleri, köplenç ulanýan sözleriňizi we berjek soraglaryňyzyň kömegi bilen sesiňizi aýryp biler. Munun bilen Google sesini tanamak, kömekçä sorag bereniňizde jogap wagtyny hasam gysgaldýar.

Google Assistent beýleki ulanyjylaryň sözleýiş usullaryny jemlemek üçin derňeljek serwerlere hem girer. Bu aýratynlyk, aragatnaşyk atlaryny we buýruklaryny has kämil tanamaga mümkinçilik berer.

Google Drive zatlary çaltlaşdyrmak üçin gysga ýollar goşýar!

“Google Assistent” -iň sazlamalar bölümindäki düşündiriş aşakdaky ýaly: “Google Assistentiň aýdýan zatlaryňyzy has gowy tanamagy üçin ses ýazgylaryny bu enjamda saklaň. Ses bu enjamda galýar we şahsylaşdyrylan gürleýiş tanamaklygy öçürip islendik wagt pozup bolýar. Köpräk oka.”

Gizlinlik aladalary sebäpli sesiňiziň saklanmagyny islemeýänler üçin ony öçürmek mümkinçiligi bolar. Gepleýiş tanamak ýapyk bolsa, Google ses ýazgylaryny saklamaz. Şeýle hem Google serwerleriniň arasynda paýlaşylmaz.

“Siri” hakynda

“Apple” -iň “Siri” -de bu başga. “Apple” ähli maglumatlary serwerde däl-de, enjamlarda saklaýar. Şeýlelik bilen, ulanyjylaryň seslerini tanamak ýaly howpsuzlyk maglumatlary enjamda galýar. Beýleki tarapdan, Google serwerlerde maglumatlary saklamagy makul bilýär. Google-yň bu aýratynlygy haçan çykarjakdygy we ony nädip gowulaşdyrjakdygy entek belli däl.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın