Weather Data Source: wetterlabs.de
Tehnologiýa - Gorogly.com

Google dil päsgelçiligini bozýar! Dünýäniň islendik ýerinde islendik adam bilen gürleşip bilersiňiz

Google şu gün geçirilen I / O 2022 çäresinde täze önümlerini we programma üpjünçiligini hödürledi. Iň köp ünsi çeken önümleriň biri, dil päsgelçiliklerini ýok etjek giňeldilen hakykat äýnegi boldy.

Google-yň adaty dörediji konferensiýasy, Google I / O 2022 üçin garaşylýan gün geldi. Kompaniýa şu agşamky çärä täze programma üpjünçiligini we geň galdyryjy enjamlary bütin dünýä bilen paýlaşdy. I / O 2022-iň iň täsirli önümleri “Android 13”, “Pixel 6a”, “Pixel 7” we “Pixel Watch”. Emma bular diňe kompaniýanyň üstünde işleýän zatlar däl.

Geljege hemişe maýa goýmak bilen tanalýan Google ahyrsoňy dünýäniň ähli künjegindäki adamlary muşdaklary bilen birleşdirjek täze tehnologiýalaryny paýlaşdy. Dil päsgelçiliklerini döwüp, dünýädäki ähli adamlary bir ýere jemlän giňeldilen hakykat äýnegi iň köp ünsi çekdi.

“Instagram” -yň dizaýny düýbünden üýtgeýär! Ine, täze görnüş

Ahli dillerden dessine terjime edilýän äýnekler Google-dan gelýär

Awtomatiki terjime ulgamlary günsaýyn meşhur bolýar. Ulanyjylary, hatda ses bilenem üpjün edýän tehnologiýalar häzirki wagtda işjeň ulanylýar. Şeýle-de bolsa, Google bir ädim öňe gidip, sorag edilýän aýratynlygy giňeldilen hakykat bilen birleşdirýär.

Täze giňeldilen hakykat äýneginiň üstünde işleýän kompaniýa, iň ýönekeý görnüşinde hakyky durmuşda subtitr goldawyny hödürlär. Garşyňyzdaky adamy mikrofonlar bilen diňleýän äýnek, gürlenýän dile düşüner we terjimesini üpjün eder we giňeldilen hakykat tehnologiýasy bilen size hödürlär.

Entek işlenip düzülýän önümiň haçan ýa-da näçeräk çykaryljakdygy entek belli däl. Şeýle-de bolsa, ulanyjylaryň ünsüni özüne çekip biljek we dünýädäki dil päsgelçiligini döwüp bilýän önüme meňzeýär. Her kimiň Metaverse we wirtual älemleriň üstünde işleýän döwürlerinde Google-yň meýilnamalary esasan biziň ýaşaýan älemimizdäki tehnologiýalara elýeterliligi artdyrmak ýaly görünýär.

 

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın