Tehnologiýa

“Hey Siri” döwri gutardy!

“Apple” sanly kömekçisi Siri üçin oýanmak buýrugyny “Hey Siri” buýrugyny üýtgetdi we bir söz bilen azaldy.

“Apple” -iň sanly kömekçisi emeli intellekt bolup, oňa buýruklar berip bilersiňiz. Esasanam gülkünç jogaplary bilen ulanyjylaryň söýgüsine öwrülen bu programma, ony oýarmak üçin ulanylýan “Hey Siri” frazasy bilen hoşlaşýar.

“Hey Siri” buýrugy bilen hoşlaşyň! Ine täze buýruk

Siri, “Apple” -iň iOS, watchOS we tvOS operasiýa ulgamlary üçin elýeterli sanly kömekçi. Programmanyň maksady, berlen soraglara jogap bermek we ulanyjynyň näme etmek isleýändigine düşünmek. Öndüriji kompaniýa ilki bilen “Android” we “BlackBerry” -de ulanyp boljakdygyny mälim etse-de, meýilnama “Apple” -e satylansoň we “Apple” -e mahsus bolansoň ýatyryldy.

Indi “Apple” sanly kömekçisi Siri sesini çykarmak üçin ulanylýan “Hey Siri” sözüni bir söze azaltmak bilen “Siri” sözüni çalyşmaga taýynlanýar. Täze oýanmak buýrugynyň indiki ýyl ýa-da 2024-nji ýylda elýeterli bolmagyna garaşylýar.

“Apple” buýrugyň üýtgemeginiň sebäbi barada hiç hili beýanat bermedi. Emma, ​​çaklamalar aksenti görkezýär. Sebäbi “Heý” sözüni iňlis dilinde gürleýän her bir ýurtda birmeňzeş aýdyp bolmaz. Şeýle-de bolsa, emeli intellektiň aýdylýanlara düşünmegi kynlaşýar.

Sanly kömekçiniň bir söze düşünişi ýaly aňsat, ony köp dile uýgunlaşdyrmak kynlaşdyrar. “Bloomberg” -iň hasabatyna görä, bu kiçijik üýtgeşiklik Siriýanyň esasy emeli intellekt algoritmini täzeden ýazmagy talap edýär.

Şeýle hem, “Apple” -iň “Siri” -ni üçünji tarap programmalary we hyzmatlary bilen has laýyklaşdyrjak bolýandygy öňe sürülýär. Sebäbi indi “Siri” buýrugy bilen programma düzüjileriň işi has aňsatlaşar. Şol sebäpli talapyň takyklygy gaty ýokary.

Siri, “Apple” -iň iOS, watchOS we tvOS operasiýa ulgamlary üçin elýeterli sanly kömekçi. Programmanyň maksady, berlen soraglara jogap bermek we ulanyjynyň näme etmek isleýändigine düşünmek. Öndüriji kompaniýa ilki “Android” we “BlackBerry” -de elýeterli boljakdygyny mälim etse-de, meýilnama “Apple” -e satylyp, iOS programmasy hökmünde hödürlenenden soň ýatyryldy.

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın