Weather Data Source: wetterlabs.de
“Instagram” has uzyn surat görnüşini synagdan geçirer

“Instagram” has uzyn surat görnüşini synagdan geçirer

“Instagram” -yň başlygy Adam Mosseri has uzyn suratlary iki hepdäniň içinde sosial media platformasynda 9:16 formatda synagdan geçirip başlajakdygyny habar berdi.

Instagram täze bir aýratynlygy synamaga tayynlanýar. Sosyal medya platformasynyň başlygy Adam Mosseri hepdelik “ Ask Me Everything” programımasynda suratlaryň doly ekranly Reels bilen gabat gelıändigini üçün täze synag etabyna girjekdigini habar berdi.

Instagram bir aýratynlyk bilen hoşlaşýar

Synag prosesi ikideden baslar

“Instagram” birnäçe wagt bäri ulanyjylaryna TikTok Bu nukdaýnazardan, Mosseri soňky ýazgysy bilen bir-iki hepdeden platformada 9:16 formatdaky suratlary synagdan başlajakdygyny tassyklady geçirip.

Sosyal medya platformasynyň 9:16 suratlaryny barlamak synanyşygy käbir suratçylar tarapyndan makullanmady, sebäbi bu suratyň oňaýsyz görünmegine sebäp bolar. “Instagram” -yň täze surat formatyny durnukly wersiýasy bilen neşir etjekdigi ýa-da ýokdugy synag synaglaryndaky seslenmeler bilen kesgitlener.

Habary paýlaşyň:

One thought on ““Instagram” has uzyn surat görnüşini synagdan geçirer

Bir cevap yazın