Weather Data Source: wetterlabs.de
Instagram ýene interfeýsine üýtgeşmeler girizer! - Tehnologiýa - Gorogly.com

Instagram ýene interfeýsine üýtgeşmeler girizer!

Sosial media ägirdi “Instagram” profil goýmasynyň interfeýsinde täze üýtgeşmäni synap görýär!

“Instagram” profil goýmasy üçin täze interfeýsi synap başlady. Sosial media ägirdi ýakynda makara ýazgylaryny doly ekrana hödürläp başlady we hekaýalar goýmasyny aýyrdy. Kompaniýa täze interfeýsiniň mazmuna gönükdirilen we ýönekeýdigini pikir edýändigini aýtdy. Sosýal mediýa platformasy indi çarhlar üçin täze görnüşiň üstünde işleýär we profil goýmasynda paýnamalary ýerleşdirýär. Şeýlelikde, “Instagram” -yň täze interfeýsi nähili bolar? Geliň, täzeliklere bilelikde göz aýlalyň.

Instagram nyşany üýtgedi! Ine täze dizaýn

Instagram profil üçin ýazgylar menýusyny üýtgedýär!

Sosial media ägirdi “Instagram”, profil goýmasyndan girilýän we ýazgylar biri-birinden aýrylan goýmanyň interfeýsini üýtgedýär. Platforma, ähli ýazgylar üçin açyk goýmany hödürlär. Synag tapgyrynda durýan täze goýmada; Postsazgylar, makaralar, wideolar we bellikli ýazgylar bolar.

Sosial media platformalarynyň syzdyryjysy Alessandro Paluzzi, Instagram profil goýmasy üçin täze döredilen interfeýsi açdy. Käbir sosial media ulanyjylary täze interfeýsiň ýönekeý we peýdalydygyny pikir edýärler.

Täze “Instagram” profil interfeýsinde haýsy paýlaşma görnüşiniň esasy bölegi boljakdygy entek belli däl. Häzirki wagtda synag tapgyrynda durýan täzelik, gysga wagtyň içinde durnukly wersiýa gelmegine garaşylýanlaryň arasynda.

Sosial media platformasy, makaralar üçin reaksiýa wideo döretmäge mümkinçilik berýän aýratynlygy hem synagdan geçirýär. Şeýle-de bolsa, bu funksiýa barada jikme-jiklik ýok.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın