Weather Data Source: wetterlabs.de
“Instagram” -yň dizaýny düýbünden üýtgeýär! Ine, täze görnüş -

“Instagram” -yň dizaýny düýbünden üýtgeýär! Ine, täze görnüş

Sosial media ägirdi “Instagram” wideolaryň öňe çykýan täze interfeýsini synagdan geçirýär.

Sosial media ägirdi “Instagram” wideolary tapawutlandyrmak üçin täze ulanyjy interfeýsini synagdan geçirýär we üytgetyar. Indi ulanyjylar platforma girenlerinden soň, doly örtülen wideolary görerler. TikTok tarapyndan ylhamlanan bu deri, Instagram wideolaryny has gymmatly eder. Şeýle-de bolsa, synag tapgyrynda durýan täze “Instagram” interfeýsinde ýitgi bar. Geliň, täzelikleriň jikme-jikliklerine bilelikde göz aýlalyň.

“Instagram hekaýalary” lentasy ýitip barýar!

Sosial media platformasy “Instagram” täze interfeýs üýtgemeginde wideolary baş sahypada doly ekrana çykarýar. “Instagram” ulanyjylarynyň wagtynyň 20 göteriminden gowragyny wideo üçin platformada geçirýändigini habar berdi. “TikTok” -yň ösmegi bilen wideolaryny öňe süren “Instagram” bu ugurdaky goldawyny dowam etdirýär.

Täze interfeýsde öňe çykýan wideolardan başga bir täzelik bar. Meseläni atlandyryp biljek bu täzelikde Hekaýalar zolagy ýitýär. Wideolaryň doly ekranda synag edilýän görnüşinde; Habar gutusynyň ýerleşişi, habarnamanyň düwmesi, profil we beýleki bölekler şol bir bolmagynda galýar.

“Instagram” -a täze bir aýratynlyk geldi … Indi yazyşmak has aňsat bolar

TechCrunch habarlaryna görä, Instagram täze interfeýsiň we synag tapgyrynda hekaýalaryň ýitip gitmegi barada entek beýanat bermedi. Şeýle-de bolsa, durnukly wersiýa barada aýdylanda “Hekaýalar” zolagynyň ekrany süýşürenden soň ýetjekdigi çak edilýär. Täze interfeýsiň durnukly wersiýa haçan geljekdigi we jikme-jiklikleri häzirki wagtda belli däl.

“TikTok” -dan başga-da, “Instagram” reels wideolary bilen “YouTube Shorts” wideolary bilen bäsleşýär. “Google” ýakynda “YouTube Shorts” wideolarynyň günde ortaça 30 milliard tomaşa edilýändigini habar berdi. Bu üstünlikden soň mahabatlary synap başlady.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın