Tehnologiýa

Interpol Metaverse-de ofis açýar

Dünýädäki iň uly polisiýa guramasy bolan Interpol, Singapurda hökümetlere kripto jenaýatlaryna garşy göreşmek üçin ýörite topar döretdi. Şeýle hem, “Interpol” metaversde çykyş etdi.

Häzirki döwürde iň uly meseleleriň biri bolan kiber-zorluk we galplyk halkara polisiýa edaralarynyň hem ünsüni özüne çekdi. Bu gezek Interpol metaverse girdi. Ulanyjylar metaversdäki Interpolyň ştab-kwartirasyna baryp, sanly dünýä baradaky okuwlara gatnaşyp bilerler.

Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer

Interpol çözgüdi öz metaverse taslamasynda tapdy.

Bildirişde aşakdaky jikme-jiklikler bellendi:

“Metaverse ulanyjylarynyň sany artdygyça, bolup biljek jenaýatlaryň sanawy çagalara garşy jenaýat maglumatlary, maglumatlary ogurlamak, pul ýuwmak, maliýe galplygy, galplyk, girdeji maksatly programma üpjünçiligi, balyk tutmak, jynsy zorluk we azar bermek ýaly giňelip biler.”

Interpol Metaverse dünýädäki ulanyjylara Fransiýanyň Lion şäherindäki Interpol Baş sekretariatynyň baş edarasyna aýlanmaga, awatarlary arkaly beýleki ofiserler bilen aragatnaşyk saklamaga, hatda kazyýet derňewi we beýleki dersler boýunça giňişleýin okuw kurslaryny geçmäge mümkinçilik berýär.

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın