IşewürlikTehnologiýa

iOS 15.2.1 çykdy! Jikme-jiklikler

“Apple” iOS 15.2 çykandan 1 aý soň iOS 15.2.1 çykardy. Rememberadyňyzda bolsa, sentýabr aýynda çykan iOS 15 we iPadOS 15-iň ikinji uly täzelenmesi bolan iOS 15.2 bilen, Sanly Miras, Habarlar üçin Aragatnaşyk Howpsuzlygy, Programmanyň Gizlinlik Hasabaty ony goldaýan iPhone we iPad modellerine geldi.

Tehnologiýa ägirdi tarapyndan şu gün çykarylan täzelenme, iPhon we iPad-da ýüze çykarylan ýalňyşlyklary düzetmäge has köp üns berýär. Bulardan başga hiç hili täzelik getirmeýär. Şeýle-de bolsa, telefonyňyzy täzeläp durmak üçin iň soňky wersiýasyny gurmak peýdalydyr.

IOS 15.2.1 bilen näme gowulaşdy?

Türkmenistan wagty bilen agşam çykan iOS 15.2.1 täzelenmesi, 19C63 gurluşyk belgisi bilen çykdy. Täzelenmäniň ululygy her bir telefon modeli üçin üýtgeýär. Mysal üçin, “iPhone 13 Pro Max” -da takmynan 960 MB bolsa, “iPhone 8” -de 727 MB.

iOS 15.2.1-de iPhone-yňyz üçin aşakdaky düzedişler bar:

  • “ICloud Link” -iň üsti bilen iberilen suratlar Habarlara ýüklenmeýär
  • Üçünji tarap CarPlay programmalary jogap bermeýär

“IPadOS 15.2.1” -de çykdy

Apple” iOS üçin täzelenme çykandan soň, “iPadOS” operasiýa ulgamyna-da şol bir zat berýär. Bu gezek däp-dessuryny bozmaýan tehnologiýa ägirdi, ony goldaýan iPad modellerine “iPadOS 15.2.1” çykardy. Şeýle hem, döredijilere iOS 15.3 we iPadOS 15.3 bilen birlikde tvOS 15.3 we watchOS 8.4-iň täze beta wersiýalaryny çykardy.

Aboveokarda agzalan ýalňyşlyklary hem başdan geçirýän bolsaňyz, iOS 15.2.1-i gurnamagyňyzy unutmaň. Täzelenmäni aşakdaky ädimleri ýerine ýetirip öwrenip bilersiňiz.

 

Habary paýlaşyň: