Tehnologiýa

“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler

Geljek ýyl satuwa çykarylmagyna garaşylýan “iPhone 15” seriýasy, täze habara görä, “Sony” -iň bar bolan kameralardan iki esse ýokary datçikleri bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Soňky aýlarda hödürlenen “iPhone 14” -iň çykmagy bilen, “iPhone 15” baradaky myş-myşlar çalt köpeldi. “IPhone 15” seriýasy barada ilkinji maglumatlardan biri onuň dizaýny barada boldy. Recentlyakynda paýlaşylan twitde “iPhone 15” seriýasynyň täze çarçuwaly dizaýna eýe boljakdygy öňe sürüldi. Aýdylyşyna görä, indiki ýyl hödürlenjek seriýanyň yzky burçlary indi inedördül däl, tegelek bolar.

“iPhone 15” kamerasy, aşa duýgurlygy azaltmak arkaly suratyň hilini ýokarlandyrar.

“Nikkei Asia” -nyň täze hasabatynda enjamyň kamerasy barada ilkinji maglumatlar aýan edildi. “Sony” -niň bar bolan kameralaryndan iki esse ukyply kameralar bilen enjamlaşdyryljak enjamyň kamerasy, doýma signalynyň derejesini iki esse ýokarlandyrar. Häzirki datçikleriň ýagtylyk ýygnamak ukybynyň iki esse boljakdygyny aňladýan bu datçik teoretiki taýdan sesiň peselmegine we dinamiki diapazonynyň gowulaşmagyna kömek eder.

Hasabatda, Sony-iň soňky datçik tehnologiýasynyň fotodiodlary we tranzistorlary aýratyn substrat gatlaklaryna ýerleşdirip, datçigiň aýry-aýry gatlaklara has köp fotodiod goşmagyna mümkinçilik berýän täze ýarymgeçiriji arhitekturasyny ulanýandygy düşündirilýär. Mundan başga-da, “Sony” bu datçik tehnologiýasyny diňe bir “Apple” telefonlarynda däl, eýsem beýleki marka telefonlarynda hem ulanar diýlip garaşylýar.

Kamera datçiginiň “iPhone 15 Pro” -da ewolýusiýasynda bolup geçen iň uly ösüşi görüp bileris. Sebäbi myş-myşlara görä, “Apple” -iň 90 dereje aýna ulgamy bilen has optiki ýakynlaşdyrmagy üpjün edip biljek ilkinji periskop linzasy bilen enjam çykar.

Çeşme: asia.nikkei.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın