Tehnologiýa

Mazda kompaniýasy CX-50 krossowerini çykaryp başlady

Ýaponiýanyň Mazda kompaniýasy täze CX-50 krossoweriniň önümçilige goýberilmegi mynasybetli dabara geçirdi. Awtomobil Alabama ştatynyň Hantswill şäherindäki Mazda-nyň täze Toyota Manufacturing kärhanasynyň konweýerinden çykdy. Bu barada öndürijiniň metbugat gullugy habar berýär.

Ilkinji nusganyň rul başyna Mazda-nyň amerikan bölümçesiniň ýolbaşçysy Jeff Gaýton geçdi. Ol “CX-50-niň önümçiliginiň demirgazyk amerikan bazarynyň Mazda kompaniýasy üçin ähmiýetini we ABŞ-nyň ykdysadyýetine maýa goýmak islegini görkezýändigini” belledi. Mundan öň kompaniýa awtomobillerini Ford kompaniýasynyň Flet Rokdaky zawodynda öndürýärdi, ýöne 2012-nji ýylda Mazda 6-nyň önümçiligi bes edildi we kompaniýa önümlerini ABŞ-nyň bazaryna getirmek tejribesine dolandy.

Göwrümi boýunça CX-50 krossoweri CX-5-den has uly bolup, dynç alşy söýüjiler üçin niýetlenýär. Munuň üçin awtomobil adaty görnüşde doly herekete getiriji transmissiýa i-Activ All-Wheel Drive (AWD) we sürüş režimlerini dolandyrmagyň täze ulgamy Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) bilen üpjün edilýär.

Ilkibaşda CX-50 2,5 litrlik benzin hereketlendirijileri Skyactiv-G bilen elýeterli bolar. Atmosfera görnüşinde ol 190 at güýjüni, turbo görnüşinde 230 at güýjüni berýär. Hereketlendirijileriň ikisi-de 6-derejeli “awtomat” bilen bilelikde işlär. Soňrak CX-50 gammasynda gibrid görnüşler peýda bolar.

Dilerlerde täze krossoweriň şu ýylyň ýazynda peýda bolmagyna garaşylýar.

Habary paýlaşyň: