Tehnologiýa

Meta “Reels” formatyny “Facebook” -da hem elýeterli edýär

Şu wagta çenli diňe “Instagram” -a mahsus bolan bu aýratynlyk, göni “Facebook” -yň esasy programmasynda ulanylyp bilner. Amerikadaky, Kanadadaky we Meksikadaky ähli mazmun öndürijiler üçin “Facebook Reels” aýratynlygy işjeňleşdirilen hem bolsa, bu aýratynlygyň ýakyn günlerde beýleki ýurtlarda hem elýeterli boljakdygy mälim edildi. Yadynyzda bolsa Instagram ‘Hekaýalar’ (istorya) üçin täze aýratynlyk: ‘Layk’ düwmesi gelenligini hem web saytymyzda size habar beripdik.

Meta tarapyndan yglan edilen täze täzelenme bilen, “Facebook” programmasynda Reels formatynda wideolary görüp we paýlaşyp bilersiňiz. Täzelenme bilen ulanyjylar üçin Reels tejribesini gowulandyrmak üçin täze wideo döretmek gurallary hem elýeterli bolar. Döredilen çarşak wideolary Hekaýalarda, “Facebook Watch” we “News Feed” -da görüp bilersiňiz. Şeýle hem mazmun öndürijileriniň hasabyna degişli wideo sahypasyndan gönüden-göni girip bolar. Platformalaryň biri-biri bilen paýlaşma aýratynlygy sebäpli ulanyjylar özleriniň Reels wideolaryny Instagram-da paýlaşýan Facebook-da islege görä paýlaşyp bilerler.

Girdeji mümkinçiliklerini hödürleýän täze gurallar
Şeýle hem, “Facebook Reels” mazmun döredijileriň içerki mahabat we ýyldyzlar ýaly önümleri monetizasiýa etmegi üçin göni monetizasiýa opsiýalaryny hödürlär. Şeýle hem Meta mahabat berijilere mahabatlarynyň nirede we nähili peýda bolýandygyna has köp gözegçilik eder. Mundan başga-da, Meta geçen ýylyň oktýabr aýyndan bäri “Facebook Reels” -de görkeziljek doly ekranly we çuňňur mahabat aýratynlyklaryny synagdan geçirýär. Öňümizdäki aýlarda bütin dünýäde elýeterli boljak bu aýratynlyk bilen, ulanyjylar “Facebook” -daky organiki mazmun ýaly mahabatlary teswirlemek, görmek, ýatda saklamak, paýlaşmak we geçip bilerler.

“Facebook Reels” üçin döredilen wideo döretmek gurallary aşakdakylar:

Remiks: Facebook-da köpçülige açyk paýlaşylan Reels wideosyny öz wideoňyz bilen birleşdirip bilersiňiz. Başga bir döredijiniň Reels wideosynyň hemmesini ýa-da bir bölegini öz içine alýan Remiks döredip bilersiňiz.

60 sekunt uzynlygy: 60 sekunt uzynlykdaky Reels wideolaryny döredip bilersiňiz.

Garalamalar: “Reels” wideosyny döredeniňizde, “Garalama görnüşinde ýatda saklamak” düwmesine basyp, wideoňyzy ýazdyryp bilersiňiz.

Wideo şekili: Göni ýa-da uzyn formatda düşürilen Reels wideolaryny şekillendirmek we kesmek isleýän döredijiler üçin täze wideo şekillendiriş gurallary elýeterli bolar.

Meta, şeýle hem, dürli belliklerde ulanmak üçin Facebook-daky Reels programmasy üçin täze täzelenmeler getirer. Täze çykjak täzelenmeler bilen “Facebook Reels” aşakdaky goýmalarda elýeterli bolar:

Hekaýalardaky makaralar: Siz we beýleki ulanyjylar tarapyndan Facebook-daky hekaýalaryňyza köpçülige açyk görkezilen Reels wideolaryny goşup bilersiňiz. Şeýle hem köpçülige paýlaşylan Hekaýalardan täze Reels wideolaryny döredip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, halaýan Reels wideolaryňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmak has aňsat bolar we döredijiler has köp görünmäge mümkinçilik alarlar.

Gözegçilikdäki wideolar: “Facebook Watch” goýmasy arkaly Reels wideolaryny döretmek we görmek mümkin bolar.

Täzelikler iýmitiniň ýokarsyndaky çarşaklar: Täze Reels wideolaryny görmek we döretmek üçin “Facebook News Feed” -iň ýokarsyna “Reels” düwmesi goşular.

Täzelikler iýmitinde maslahat berilýär: Täzelikler iýmitinde ulanyjylara yzarlamaýan döredijiler tarapyndan döredilen Reels wideolary teklip ediler.

Habary paýlaşyň:

Teswirler aýryldy.