AITehnologiýa

Microsoft AI bilen işleýän Security Copiloty hödürledi

OpenAI-iň GPT-4 modelinden we Microsoft tarapyndan işlenip düzülen howpsuzlyk modelinden peýdalanyp, Security Copilot emeli intellekt tarapyndan goldanýan kiberhowpsuzlyk kömekçisi hökmünde yglan edildi.

Microsoft, kiberhowpsuzlyk hünärmenlerine möhüm meselelere düşünmäge we olary düzetmegiň ýollaryny tapmaga kömek etmek üçin döredilen chatbot yglan etdi. Security Copilot guraly, kiberhowpsuzlyk we torlaýyn dersler boýunça taýýarlanan we trillionlarça maglumat signallary bilen ýaraglanan modeldir. Microsoft-yň pikiriçe, Security Copilot islendik howpsuzlyk toparynyň elýeterliligini, tizligini we netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.

Kiberhowpsuzlygyň ChatGPT-si

Noýabr aýynda OpenAI-iň ChatGPT boty işe başlaly bäri tehnologiýa dünýäsi çalt üýtgedi. Biz muny bilýäris ýa-da bilmeýäris, emeli intellekt ulanýan zatlarymyza bir ýa-da beýleki görnüşde goşulmagyny dowam etdirýär. Microsoft, OpenAI-e milliard dollarlyk maýa goýumlary netijesinde kompaniýanyň emeli intellekt tehnologiýalarynda öz sözüni aýtdy. Ilki Bing we Edge goşulan emeli intellekt soňra Azure we Office platformalaryna getirildi. Indi, “Security Copilot” hökmünde kiberhowpsuzlyk pudagyna girýär.

Microsoft Security Copilot, OpenAI-iň iň soňky dil modeli GPT-4 we Microsoft-yň öz maglumatlary ulanyp döreden howpsuzlyk aýratyn modelinden ybarat. Ulgam müşderileriniň howpsuzlyk gurşawyny hem öwrenýär we bilýär, ýöne olary okuw maglumatlary hökmünde ulanmaýar. Security Copilot, hüjümler baradaky maglumatlary korrelýasiýa etmek we jemlemek, hadysalary ileri tutmak we dürli howplary wagtynda ýok etmek üçin iň gowy çäräni maslahat bermek arkaly howpsuzlyk toparlaryna kömek eder. Hatda howpsuzlyk wakalaryny jemleýän PowerPoint slaýdyny döredip biler.

Çalt kesgitlemek we jogap

Microsoft, Security Copilot-yň yzygiderli öwrenýän we ösýän önümdigini nygtaýar. Beýleki tarapdan Security Copilot, häzirki wagtda Microsoft-yň in engineenerleri tarapyndan ulanylýar. Microsoft Security-iň korporatiw wise-prezidenti Vasu Jakkal, guralyň möhüm duýduryşlary sekuntda 1000 duýduryşy gaýtadan işlemek arkaly berip biljekdigini aýdýar.

Bu gural, nädip bilmeýän analitik üçin in engineeneriň zyýanly kod bölegini yzyna öwrüp biler. Kömekiň bu görnüşi hünärmenleri işe almakda kynçylyk çekýän we netijede käbir ugurlarda tejribesiz işgärleri işe almaly kompaniýalar üçin üýtgeşiklik döredip biler. Security Copilot häzirki wagtda şahsy deslapky syn arkaly elýeterlidir. Şeýle-de bolsa, Microsoft has giňden elýeterli bolansoň, Howpsuzlyk Copilot-yň näçeräk çykdajy etjekdigini mälim etmedi.

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın