Tehnologiýa

Microsoft Windows 12-i işläp başlady: Jikme-jiklikler

Microsoft inzersenerleriniň indiki nesil Windows operasiýa ulgamynda işläp başlandyklary habar berildi.

Windows 12-iň düýbünden başga bir operasiýa ulgamy boljakdygy aýdylýar.

Microsoft hünärmenleri indiki nesil Windows operasiýa ulgamynyň üstünde işläp başladylar. Çeşmäniň habaryna görä, Windows 12 diýlip atlandyrylýan täze operasiýa ulgamynyň “düýbünden başgaça” boljakdygy we kompaniýanyň bu iş üçin täze topar taýýarlaýandygy aýdylýar.

Hünärmenler geljekki önüm bilen häzirki önümiň arasyndaky düýpli tapawutlary hem görkezýärler. Microsoft, öňki operasiýa ulgamlarynyň, şol sanda Windows 11-iň ösen infrastrukturasyndan ýüz öwürmegi meýilleşdirýär. Operasiýa ulgamy hökmany suratda Microsoft Pluton howpsuzlyk çipiniň we TPM 2.0 şifrlemek çipiniň, şeýle hem ygtybarly boot funksiýasynyň bolmagyny talap eder.

Windows 12 haçan çykar?

Windows 12 Operasiýa ulgamy, pes derejeli kompýuterlerde işlemegi üçin ýönekeýleşdirilen Windows 10X operasiýa ulgamyndan köp aýratynlyklary öz içine alar diýlip çaklanylýar. Täze programma üpjünçiligi, operasiýa ulgamyny we Microsoft hyzmatlaryny has çuňňur birleşdirmäge mümkinçilik berýän Home we Pro ulanyjylary üçin hasaba alnan hasaby talap eder.

Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary

Microsoft-yň täze operasiýa ulgamyny haçan çykarjakdygy entek belli däl. Hünärmenler Windows 10 goldawynyň 2025-nji ýyla çenli dowam etjekdigini we häzirki Windows 11-iň goldawynyň gutarýan senesiniň entek belli däldigini aýdýarlar. Her niçigem bolsa, operasiýa ulgamy 2031-nji ýyla çenli täzelenmeleri alar. Şeýlelik bilen, Microsoft strategiýasyny şol bir görnüşde dowam etdirse, Windows 12-iň bu aralykda çykmagy mümkin.

Habary paýlaşyň:

Teswirler aýryldy.