Weather Data Source: wetterlabs.de
NASA gara deşigiň gorkunç sesini paýlaşdy - Tehnologiýa - Gorogly.com

NASA gara deşigiň gorkunç sesini paýlaşdy

Kosmos boşlugynda kän zat eşidilmeýär, ýöne NASA ýakynda gara deşik sesini ýazga aldy. Umumy gara deşik sesi gaty gorkunç.

Aslynda kosmosda ses ýok diýen illýuziýa. Umuman, boş ýerlerden we ses tolkunlarynyň kosmosda syýahat etmeginiň mümkin däldigine ynanýarys. Şeýle-de bolsa, galaktika toparynda şeýle bir köp gaz bar welin, dogry usullar bilen ses almak mümkin. NASA-da gara deşik sesini ýazmak üçin edil şuny etdi.

Gorkunç filmdäki ýaly

Biraz öň NASA tarapyndan paýlaşylan gara deşik sesi Perseus galaktika toparyndan gelýär. Chandra rentgen obserwatoriýasynyň astronomlary gara deşik tarapyndan döredilen basyş tolkunlaryny adamlaryň eşidip biljek ýygylyklaryna çekip, bu haýran galdyryjy sesi çykardylar.

NASA neşir etdi: Ine, Jeýms Webbiň täze reňkli suratlary

NASA hakykatdanam bu ses esasly wideony maý aýynda paýlaşdy we jikme-jik düşündiriş berdi. Perseus galaktika toparynyň merkezindäki gara deşik tarapyndan döredilen basyş tolkunlarynyň galaktikanyň gyzgyn gazynda hereket edýändigi ýüze çykaryldy. Adamlaryň adaty şertlerde eşidip biljek bosagasynyň aşagynda. Şonuň üçin bu asyl ýygylyklary adamlaryň eşidip biljek derejesine ýetirmeli. Habarlara görä, gara deşikden çykýan tolkunlary eşitmek üçin alymlar ýazan ýygylyklaryny 144 kwadrilliondan gowrak artdyrdylar. Netije gorkunç filmden çykan ýaly.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın