Weather Data Source: wetterlabs.de
Tehnologiýa Nokia-nyň baş direktoryndan geň smartfon we 6G düşündirişi!

Nokia-nyň baş direktoryndan geň smartfon we 6G düşündirişi!

Nokia 6G

Nokia birnäçe wagtlap telefon bazaryndaky ýolbaşçy oturgyçda boldy. Satuw rekordlary bilen ýatda galan bu kompaniýa, häzirki güýjünden öňki güýjünden uzakda. Esasanam 2010-njy ýyldan bäri bolup geçen düýpli üýtgeşmeleri yzarlap bilmedi we “Android” tendensiýasyna goşulmakda gijä galypdyr diýmek bolar.

2022-nji ýyla çenli, adatça giriş we orta aralyk modelleri bolan Nokia-ny görýäris. Aslynda, soňky aýlarda flagman öndürmeginiň manysynyň ýokdugyny mälim eden kompaniýa, birneme öň smartfon barada gyzykly beýanat berdi.

Nokia-nyň baş direktory: 2030-njy ýyla çenli smartfonlary ulanmagy bes ederis

“Nokia” -yň baş direktory Pekka Lundmark gündelik durmuşda aýrylmaz bolan smartfonlar barada möhüm beýanat berdi. “Lundmark” -yň pikiriçe, köp adam 2030-njy ýyla çenli telefon ulanmagy bes eder. Işewür adamyň bu çykyşy 6G-e esaslanýar. Lundmark bu tehnologiýanyň 2030-njy ýylda söwdalaşjakdygyny öňe sürýär.

Smartfonlar 2022-nji ýyla çenli 5G toruna girmek üçin ulanyp boljak iň täsirli gurallaryň biridir. Emma “Nokia” -yň baş direktorynyň pikiriçe, 6G-iň gelmegi bu enjamlaryň soňuna çykar. Hatda adamlaryň geýip bolýan tehnologiýa önümlerine we bedene ýerleşdirilen çip ýaly elektron enjamlaryna ýüz tutjakdygyny aýdýar.

Dünýädäki iň howply programmalar yglan edildi!

Pekka Lundmark öňümizdäki 6G-de bolmaly tehniki jikme-jiklikleri hem düşündirdi. Baş direktoryň pikiriçe, häzirki 5G ulgamyndan takmynan 100 esse, hatda 1000 esse çalt bolmaly.

Mundan başga-da, garaşylýanlaryň tersine, Nokia belli bir wagtlap flagman modelleri bilen peýda bolmaz. Sebäbi HMD-iň Önüm marketinginiň başlygy Adam Ferguson mart aýynda bu mesele boýunça tankydy bellik etdi.

800 dollarlyk telefon ýasamagyň häzirki wagtda manysy ýok. Beýleki oýunçylar bilen uly söweşe gatnaşmak islemeýäris. Munuň ýerine elýeterli modellere üns bereris.

diyip belledi.

 

Habary paýlaşyň:

One thought on “Nokia-nyň baş direktoryndan geň smartfon we 6G düşündirişi!

Bir cevap yazın