Tehnologiýa

Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri

ABŞ-daky mesele boýunça Huawei tarapyndan işlenip düzülen “Petal Search” gözleg motory, ulanyjylar üçin köp amatlyklary hödürleýär.

ABŞ bilen ýüze çykan kynçylyklardan soň Huawei köp çäklendirmelere sezewar boldy. Google Play hyzmatlaryny ulanyp bilmeýän meşhur telefon öndürijisi, munuň öňüni almak üçin 2020-nji ýylda Petal Search motoryny işe girizdi. Şeýlelikde, Huawei-iň gözleg motory nämäni öz içine alýar? Olaryň hemmesini täzeliklerimizde jemledik.

Petal gözleg bilen näme edip bolar?

Petal gözleg gözleg motory bolup, çäklendirmeler sebäpli käbir programmalary göçürip alyp bilmeýän ulanyjylar üçin AppGallery we beýleki üçünji tarap çeşmeleriniň netijelerini jemleýär. Programma gözlenende, Petal Gözleg “ygtybarly” programma dükanlarynyň netijelerini hem öz içine alýar.

“AppGallery” bilen integrasiýa arkaly işleýän “Petal Search” ulanyjylara “Aptoide”, “APKMirror”, “APKMonk”, “APKPure”, “APKCenter” we “Uptodown” ýaly üçünji tarap programma üpjünçiligini hödürleýär. Şeýlelik bilen, Google Play Dükanynda çäklendirmeleri bolan Huawei ulanyjylary bu programmalaryň APK-laryny enjamlaryna göçürip alyp bilerler.

Huawei, bu gözleg netijelerinden çykýan APK-lary öz howpsuzlyk barlaglary arkaly geçirýändigini aýdýar. Şeýlelikde, ulanyjylar isleýän programmalaryny arkaýyn göçürip alyp bilerler. Şeýle-de bolsa, bu programmalaryň asyl däldigini ýatdan çykarmaly däldiris.

Programmalaryň hemmesinde diýen ýaly APK-lary bar bolsa-da, käbir programmalar Google Play hyzmatynyň kadaly işlemegini talap edip biler. Mysal üçin, Google Kartalar programmasyny göçürip alyp bolýan hem bolsa, gynansak-da programmada haýsydyr bir maglumatlary saklamaga rugsat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde, köp bank arzalarynyň netijeli işlemeýändigini aýdalyň.

Interpol Metaverse-de ofis açýar

Programmalary tapmak üçin ýöriteleşdirilen gözleg motory hökmünde tapawutlanýan “Petal Search” habarlar, suratlar, aýdym-saz, sport wakalary, uçuş biletleri we myhmanhanalarda bron etmek ýaly gözlegleri hem ýerine ýetirip biler. Ters şekil gözlegleri Petal Searh arkaly hem amala aşyrylyp bilner. Ulanyjylar galereýasyndaky suratlary gözläp ýa-da şol pursatda alan gözleg motorlaryndan şuňa meňzeş netijeleri tapyp bilerler.

“Huawei” programma galereýasyndan “Petal Search” -y göçürip alyp bilersiňiz. “Huawei” -iň çäklendirmelere beren jogaby bolan petal gözlegi, ulanyjylara köp babatda amatlylyk döredip biler we käbir ýerlerde ýitirim bolup biler.

Çeşme: Shiftdelete.net

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın