Tehnologiýa

QR kody näme? Näme edýär? Nirede ulanmaly? Nädip skanirlemeli?

Bankara kart merkezi tarapyndan üpjün edilen täze ulgamyň kömegi bilen jübi telefonlary debet we kredit kartoçkalary hökmünde ulanylyp bilner. Indi gapjyk götermek zerurlygy bolmaz. QR kodlarynyň kömegi bilen amala aşyrarys.

Durmuşymyza birden girizilen QR kodunyň iň esasy aýratynlygy, maglumat akymyny çaltlaşdyrmagydyr. Gazetde, söwda merkezinde, dükanda ýa-da ýolda gezelenç edeniňizde ünsüňizi çekýän mahabat, maglumat makalasy, web sahypasy baglanyşygy ýa-da aragatnaşyk maglumatlary bellemegiň ýa-da ýatda saklamagyň ýerine, bu maglumatlary derrew alyp bilersiňiz, a Smartfonyňyza gurnaýan ýönekeý programma we kamera. Ony satyn alyp, islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Şu nukdaýnazardan, QR kody sanly dünýäde maglumat paýlaşmagyny çaltlaşdyrmagyň iň täsirli wizual elementleriniň biri hasaplamak bolar.

QR Kody- Toyotaaponiýada işleýän “Toyota” -yň golçur kärhanasy Denso Wave tarapyndan işlenip düzülen 2D ştrih-kod ulgamy. Adyny iňlis sözleriniň baş harplaryndan alýar, “Çalt jogap” diýmekdir. Mazmuny tekst, web sahypasynyň salgysy, wideo baglanyşygy ýaly islendik maglumat bolup biler. “QR Code” okyjy programma üpjünçiliginiň kömegi bilen jübi telefony “QR Code” -ni aňsatlyk bilen okap we degişli önüm ýa-da hyzmat sahypasyny açyp biler.

Ulanmak gaty ýönekeý. QRhli QR kodlaryny akylly ykjam telefon bilen kamera we ştrih-kodlary okamaga kömek edýän programma bilen okap bilersiňiz. Mundan başga-da, munuň üçin hiç hili töleg tölemeýärsiňiz.

QR kody çäksiz. Çäklendirilmedik maglumatlar, habarlar, wideolar we her dürli mazmun QR kody bilen çäkli ýerlerde geçirilip bilner. Önümiň mahabat wideosyndan başlap, ulanyjy gollanmasyna, magazineurnalyň mahabatynda, bildiriş tagtasynda, dükanda ýa-da telewizorda diňe okamak bilen önüm hakda her dürli jikme-jikliklere girip bilersiňiz. QR kody bilesigelijilik döredýär. Adamyň tebigy gurluşyna laýyklykda şol QR koduň nämedigini bilýär. Partizan stilindäki mahabat kampaniýalary üçin aýrylmaz elemente öwrülýär. Dogry redaktirlemek bilen bilesigelijilik derejesini ýokarlandyrmak we seslenmäni ýokarlandyrmak mümkindir.

Smartfonyňyz bilen çykanyňyzda, QR kody sebäpli ähli tölegleriňizi gapjygyňyzsyz edip bilersiňiz. QR Code Reader, QR kod skaner programmasyny ulanmak üçin çalt we ýönekeý. “Android” telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde mugt ulanyp boljak iň üstünlikli “QR Code Reader”, okamak kyn bolan hatda bulaşyk QR kodlaryny hem aňsatlyk bilen okap bilersiňiz.

Çalt, mahabatsyz, ýönekeý dizaýn we ulanylmagy aňsat bolan QR Code Reader bolan QR Code Reader bilen, islän QR koduňyzy okamak gaty ýönekeý. Bar etmeli zadyňyz, telefonyňyzy ýa-da planşetiňiziň kamerasyny koda görkezmek. QR Code Reader, QR koduny awtomatiki tanar. QR kody web sahypasyny öz içine alýan bolsa, awtomatiki usulda degişli adrese ugrukdyrylarsyňyz. Eger tekst bar bolsa, derrew görüp bilersiňiz.

Jübi platformasyndaky iň köp ulanylýan maglumat matrisasyny we ştrih-kod okaýjyny döreden Scan Inc. QR Code Reader tarapyndan hödürlenýän QR Code Reader, skanirlän ähli QR kodlaryňyza derrew girip boljak taryh sanawyny hem hödürleýär. Mundan başga-da, ýagtylygyň pes bolan ýerinde enjamyň çyrasyny ýakyp, QR kodlaryny aňsatlyk bilen okap biler.

Çeşme: webtekno.com

 

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın