Tehnologiýa

Täze aýratynlyk gelende WhatsApp size habar berer!

Meşhur gyssagly habarlaşma platformasy WhatsApp täze bir aýratynlygyň üstünde işleýär. Täze aýratynlyk elýeterli bolanda platforma size habar berer.

Bütin dünýäde ulanylýan gyssagly habarlaşma platformasy WhatsApp, ulanyjylara täzelikleri bilen has gowy tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Platformanyň üstünde işlän iň soňky aýratynlyk, iş stolunyň beta wersiýasynda peýda boldy. Kompaniýanyň üstünde işleýän täze aýratynlygy platforma ulanyjylara göni habar ibermäge mümkinçilik berýär.

“WhatsApp” size täze aýratynlyk bilen habar berer

“WhatsApp” -yň iş stoly beta wersiýasynda peýda bolan täze aýratynlyga görä, platforma göni ulanyjylara habar iberýär. Täze aýratynlygyň kömegi bilen ulanyjylara WhatsApp bilen baglanyşykly täze wakalar barada derrew habar beriler.

Alnan skrinshot boýunça, WhatsApp-yň resmi söhbetdeşlik sahypasy bolar. Täze aýratynlyk barada möhüm jikme-jiklik, aýratynlygyň islege bagly bolmagydyr. Başgaça aýdylanda, ulanyjylar WhatsApp-dan habar almak islemeseler, habar almagy bes edip ýa-da sesini çykarmazlar.

“WhatsApp” -da toparyň (группы) sany ýokarlanýar: 1024 adama çenli artar

Resmi WhatsApp söhbetdeşligi, diňe okap boljak ahyrky şifrlenen söhbet. Şonuň üçin gatyşmak mümkin däl. Diňe söhbetdeşligi öçürmek ýa-da petiklemek ýaly ýagdaýlar bar.

Täze aýratynlyk, “WhatsApp” -yň bäsdeşi “Telegram” -da birnäçe ýyl bäri bar. Şeýle-de bolsa, häzirki Telegram resmi hasaby täze aýratynlygy suratlar we wideolar bilen nädip ulanmalydygyny düşündirýär. “WhatsApp” -yň täze aýratynlygy şeýle bolar ýaly. Resmi WhatsApp söhbetdeşlik aýratynlygy henizem ösdürilýär. Şonuň üçin beta synagçylara haçan elýeterli boljakdygy barada maglumat ýok.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın