Weather Data Source: wetterlabs.de
TikTok modany yzarlaýar: Garaşylýan aýratynlyk gelýär Gorogly.com

TikTok modany yzarlaýar: Garaşylýan aýratynlyk gelýär

“TikTok Avatar” aýratynlygy ahyrsoňy elýeterli. “TikTok” -yň täze aýratynlygy sebäpli programmada wirtual nyşanlary(Avatar) döretmek mümkin.

“TikTok” gysga wideo platformasy ulanyjylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan aýratynlygyny alýar. Hytaý kompaniýasynyň soňky beýanynda “TikTok Avatar” aýratynlygy tassyklandy. Indi öz awataryňyzy döredip, dostlaryňyza iberip ýa-da wideo alyp bilersiňiz.

TikTok-da “Awatar” -y nädip döretmeli?

Birnäçe wagt öň Instagram-da hödürlenen awatar aýratynlygy dürli platformalara ýaýramagyny dowam etdirýär. “Apple” -iň “Memoji” aýratynlygyna meňzeş täze “TikTok” täzelenmesi ulanyjylara sosial media programmasynda wirtual nyşanlary döretmäge mümkinçilik berer.

TikTok oýun işine girýär: Oýun programmada oýnalyp bilner!

Gysga wideo programmasynyň täze aýratynlygyny programmanyň effektler bölüminde ‘Awatar’ gözläp tapyp bilersiňiz. TikTok-da awatar döretmek üçin smartfonyň kamerasyndan kömek alyp bilersiňiz. Kameradan ýüzüňizi gözden geçirjek programmada saçyň reňkinden deriniň reňkine çenli dürli düzedişler girizip bolýar.

TikTok-da döreden awataryňyzy stiker hökmünde paýlaşyp bilersiňiz.

Dostlaryňyza iberip bilersiňiz ýa-da wideo ýazdyryp, profiliňize ýükläp bilersiňiz. Hytaý kompaniýasy täze aýratynlygyň bütin dünýäde ýaýradylýandygyny aýtdy. Şeýlelik bilen programmany täzeläp, awataryňyzy derrew döredip bilersiňiz.

TikTok tarapyndan hödürlenýän täze aýratynlyk, beýleki programmalar ýaly işleýär. Ulanyjylaryň programma içindäki wirtual nyşanlaryny dürli saç düzümleri, pirsingler, esbaplar we başgalar bilen sazlamaga hukugy bar.

“Egin-eşikden deriniň reňkine we saçyň reňkine, öz içine alyjy aýratynlyklary we tejribeleri döretmek biziň ileri tutulýan ugurlarymyz bolup galýar. Jemgyýetimizi diňlemegi dowam etdireris we gowulaşmak üçin her ädimde döredijilerden pikir alarys «-diýdi.

Sosial media programmalarynda wirtual nyşanlary döretmek gaty meşhur boldy. Xiaomi we Apple ýaly öndürijileriň interfeýslerinde; Beýleki tarapdan, “Instagram” we “Snapchat” ýaly programmalar öz platformalarynda awatar döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda başga platformada awatar ulanmak gaty çäklidir.

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий