Tehnologiýa

TM-CELL aragatnaşyk kompaniýasy wirtual telefon belgilerini hödürledi

Wirtual sim karta näme?

ESIM karta (wirtual SIM karta), enjamyň içindäki bölegi bolup, adaty SIM karta ýaly aýrylyp bilinýän ýa-da fiziki gurşaw däl SIM karta görnüşidir. “ESIM” -däki “e” “wirtual” ýa-da “oturdylan” diýmekdir. Bu, fiziki SIM kartany çalyşýan we programma üpjünçiligini ulanyp, tor birikmäňizi dolandyrmagyň amatlylygyny üpjün edýän täze tehnologiýa.

ESIM kartanyň esasy aýratynlyklary:

 1. Programma üpjünçiligine gözegçilik: Fiziki kartoçka salmagyň ýerine, enjam interfeýsi arkaly tor birikdirmäňizi programma taýdan dolandyryp bilersiňiz.
 2. Çalyşmagyň aňsatlygy: Fiziki kartyňyzy üýtgetmän daşaýjylaryň arasynda aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz.
 3. Durmuşa geçirmegiň aňsatlygy: SIM karta ýeriniň zerurlygy ýoklugy sebäpli eSIM enjamlary has ykjam bolup biler.
 4. Birnäçe programmalar: eSIM köplenç ykjam torlara birikmek üçin smartfonlarda, planşetlerde, akylly sagatlarda, geýilýän zatlarda, awtoulaglarda we beýleki enjamlarda ulanylýar.
 5. Ekologiýa taýdan arassa: Fiziki SIM karta ýoklugy sebäpli, bu has ekologiýa taýdan arassa çözgüt bolup biler.
 6. SERIŞDELERIŇ TYGŞYTLYLYGY: adatça wirtual belgileriň bahasy fiziki SIM-kartlaryňka garanyňda amatly bolýar. Mundan başga-da, olar aýlyk müşderi tölegini talap etmeýär.
 7. GIZLINLIK: wirtual belgiler fiziki enjamlar bilen baglanyşykly däldigi sebäpli, habarlaşanyňyzda anonimligi saklamaga mümkinçilik berýär.

eSIM tehnologiýasy barha meşhurlanýar we köp ykjam operator bu formaty goldaýar. Şeýle-de bolsa, ähli enjamlar eSIM-i goldamaýar, şonuň üçin täze enjam satyn alanyňyzda, bu tehnologiýa laýyk gelýändigine göz ýetirmek möhümdir.

Wirtual SIM kartalaryň oňaýly taraplary

Esasy zat, birbada birnäçe san ulanyp bilersiňiz. Olaryň näçesiniň işjeň boljakdygy telefona bagly, ýöne smartfonyňyz birbada iki SIM kartany goldaýan bolsa, bu hökman bir wagtyň özünde iki eSIM-i goldajakdygyny aňlatmaýar. Bir eSIM we bir SIM bir wagtyň özünde işjeň bolup biler. Aýratynlyklaryna we görkezmelerine serediň.

Anotherene bir möhüm goşant, birikmegiň we birikmäniň kesilmegi. Gapagy ýa-da SIM karta gapagyny açmak ýa-da smartfony täzeden açmak zerurlygy ýok. Hemme zat enjam menýusynda ýerine ýetirilýär (aşakda näderejede takykdygyny size aýdarys). Eger ýolda bir nyrhdan (ýa-da operatordan) beýlekisine geçmek zerur bolsa, mysal üçin, syýahatdan gaýdanyňyzda bu gaty amatly bolar.

Dogrusy, SIM kartany çykarmak zerurlygy ýok bolsa, onda hiç zat bolmaz we ol ýitip bilmez. Öýde soňky gezek smartfondan ýatdan çykarylan SIM kartalary we mikro SD kartlary yzygiderli tapýanlaryň biri bolsaňyz, bu hem goşmaça bolar.

Şeýle hem, eSIM öz smartfonlaryny eýýäm ýitirenler ýa-da ýitirmekden gorkýanlar üçin artykmaçlyk bolar. Galyberse-de, gurlan SIM kartany aýryp bolmaýar, mikroprosessor onda işlär we ýitirilen ýa-da ogurlanan ýagdaýynda enjamyň ýerleşýän ýerini yzarlamak has aňsatlaşar.

iPhone we Android-de wirtual SIM kartany nädip birikdirmeli?

Ilki bilen öýjükli operatoryň satuw nokadyna baryp görmek hökman däl. Wirtual SIM karta almak üçin diňe saýlan üpjünçiňiziň web sahypasyna giriň. Elbetde, has köp soragyňyz bar bolsa, ony köne usulda edip bilersiňiz. Operatorlaryň resmi web sahypalarynda nyrh saýlap bilersiňiz, kartoçkany ulanyp onlaýn eSIM üçin töläp we kartoçkany birikdirmek boýunça görkezmeleri öz içine alýan QR koduny alyp bilersiňiz. Bu kody ulanmak aňsat bolup bilmez.

IPhone-da

 1. “Sazlamalara” giriň we “Öýjükli” saýlaň.
 2. “Öýjükli meýilnama goş” saýlaň.
 3. Kamerany QR kodunda görkezmeli boljak ekran peýda bolar.
 4. Ondan soň üpjün edijä baglylykda görkezmeleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz.

Android-de

“Android” -de eSIM-i gurmagyň ýoly gabyga bagly bolup, dürli markalardan smartfonlarda tapawutlanyp biler. Mysal üçin, islenýän “Jübi nyrhyny goşmak” sazlamasy “Baglanyşyklar” – “SIM karta dolandyryjysy” sazlamalar elementinde, “SIM kartalar we ykjam ulgamlar” sazlama elementinde we ş.m. ýerleşip biler. Ony tapmak üçin iň aňsat ýol. gözlegi sazlamalara laýyklykda ulanmak. Muny ýerine ýetireniňizde, QR koduny edil iPhone görkezmelerindäki ýaly skanirlemeli bolarsyňyz.

Görşüňiz ýaly, hemme zat gaty ýönekeý; islendik operasiýa ulgamy üçin görkezmeler birnäçe ädimde tamamlanyp bilner.

TM-CELL aragatnaşyk kompaniýasynyň wirtual telefon belgileri

“Türkmentel-2023” atly halkara sergisiniň çäklerinde “Altyn Asyr” TM-CELL milli mobil aragatnaşyk kompaniýasy ulanyjylara täze hyzmaty – wirtual telefon belgilerini tanyşdyrdy.

Wirtual belgi – bu internet arkaly işleýän telefon belgisidir. Ony ulanmak üçin smartfon, noutbuk, planşet ýaly degişli maglumat enjamynyň internet elýeterliligi üpjün edilen bolmalydyr.

Wirtual belgi internet arkaly ses maglumatlaryny alyşmaga mümkinçilik berýär. Ol bulut tehnologiýasy boýunça işläp, ulanyjynyň jaňy ilki serwere ugradylyp, onuň üsti bilen degişli adam bilen baglanyşdyrylýar. Eger-de jaň edilýän wirtual belgi elýeterli däl bolsa, jaň edilendigi barada habarnama ulanyjynyň poçta salgysyna ugradylýar.

Wirtual belgi – SIM kartalaryň döwrebap nusgasydyr. Eger-de şahsy we iş jaňlaryny tapawutlandyrmak islenilse, täze SIM karta satyn alnyp, oňa wirtual belgi hyzmaty hem birikdirilip bilner.

Wirtual belgi maliýe serişdelerini tygşytlap, ykdysady taýdan bähbitlidir. Onuň kömegi bilen islendik ýerden jaňedip bolýar. Bu bolsa, has uzak aralyga jaň edilende sarp edilýän puly tygşytlamaga şert döredýär.

 

Habary paýlaşyň: