Tehnologiýa

Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi

Microsoft Windows 11 2022 täzelenmesini çykaryp başlady. Windows 11 22H2 diýlip hem atlandyrylýan bu täzelenme köp täzelikleri we ulanyş täzelenmelerini getirýär.

Geçen ýyl çykan Windows 11 möhüm üýtgeşmeler bilen durmuşymyza girdi. Şeýle-de bolsa, täze operasiýa ulgamynda käbir möhüm kemçilikler bardy. Windows 11 2022 täzelenmesi operasiýa ulgamynyň kemçilikleriniň köpüsini düzedýär we has içgin ulanmagy wada berýär.

Microsoft şu günden başlap Windows 11 2022 täzelenmesini – Windows 1122H2 diýlip hem atlandyrylýar. Theöne aýdalyň, kompaniýa täzelenmeler sebitini sebitler boýunça paýlar we täzelenmeler bir wagtyň özünde her ulgamyň üstüne düşmez. Sazlamalar> Windows täzelenmesinde wagtal-wagtal täzelenmeleri barlamak gowy pikir.

Windows 11 2022 täzelenmesini nädip göçürip almaly?

Häzirki wagtda Windows 11 21H2 ulanýan ulanyjylar Sazlamalar> Windows täzelenmesini açmaly we täze aýratynlyk täzelenmesini ulanmak, başdan geçirmek we göçürip almak üçin Täzelenmeleri barlamak saýlamaly bolarlar. Täzelenmäniň enjamyňyza ýetmegi üçin birneme wagt gerek bolar we täzelenmäni wagtal-wagtal barlamagy maslahat berýäris.

Gabat gelýän enjamyňyz bar bolsa, täze Windows 11 22H2 wersiýasyna girip bilmeýän bolsaňyz, täzelenmeleri barlasaňyz, Windows 11-iň soňky wersiýasyny aşakdaky baglanyşykdan göçürip alyp bilersiňiz.

Windows 10 üçin klawiatura gysga ýollary

Windows 11 22H2 göçürip almak baglanyşygyny şu ýerden tapyp bilersiňiz.

“Windows 10” ulanýan bolsaňyz, “PC Health Check” programmasyny ulanyp, enjamyňyzyň täzelenmäge hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny (ýagny Windows 11 üçin iň az ulgam talaplaryna laýyk gelýändigini) barlap bilersiňiz. Soňra Windows 11 täzelenme sazlamalaryny (Sazlamalar> Täzelenme we Howpsuzlyk> Windows täzelenmesi) açyp we täzelenmeleri barlamak saýlaň. Enjamyňyz laýyk bolsa we täzelenme taýýar bolsa, göçürip almak / gurmak opsiýasy görkeziler: Windows 11-i gurnamaga taýyn bolsaňyz, Downloadüklemek we gurmak saýlaň.

Windows 11 2022-de täzelik (22H2)

Windows 11 üçin ilkinji uly täzelenme birnäçe möhüm täzelikleri getirýär, esasanam Başlangyç menýusy, Taskbar we File Explorer. File Explorer tarapyndan getirilen Tab aýratynlygy, operasiýa ulgamynyň ulanylyşyny ep-esli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Indi birnäçe penjire açanyňyzda, hemmesi Chrome ýaly brauzerlerdäki ýaly bir File Explorer penjiresinde açylar. Şeýlelik bilen, ulanylyş aňsatlygyndan başga-da has arassa iş stoly hem mümkin bolar.

Windows 11 bilen ýene bir gezek düýpli abatlanylan Başlangyç menýusy indi ilkibaşdan zerur käbir üýtgeşmeleri alýar. Başlamak üçin berkidilen programmalar indi iOS we Android-de bolşy ýaly bukjalara bölünip bilner. Againene-de bu usul bilen, ýer tygşytlamak we islenilse, doly arassa iş stoly açylýar. Mundan başga-da, Şahsylaşdyrma meýdanyndaky Başlangyç bölüminde standart, has köp programma ýa-da has köp teklip ýaly opsiýalar hödürlenýär.

Windows 11-iň meseleler panelinde hem möhüm düzedişler girizilýär we şol bir wagtyň özünde geljekde has köp üýtgeşmeleriň boljakdygy habar berildi. Täze täzelenme bilen, öňki Windows wersiýalarynda süýräp-süýşürmek aýratynlygy yzyna gaýdyp geldi. Şeýle-de bolsa, Taslama paneli üçin käbir kemçilikler bar.

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın