Türkmenistan

Türkmenistan «akylly» şäherleriň gurluşygy boýunça Russiýa bilen tejribe alyşýar

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýew Moskwa şäheriniň meriniň (häkiminiň) orunbasary, Ulag we ýol-ulag infrastrukturasynyň ösüşi departamentiniň başlygy Maksim Liksutow bilen duşuşdy. Taraplar ýerüsti ulag infrastruturasy, häzirki zaman şäher toplumlarynyň we «akylly» şäherleriň döredilmegi ýaly ulgamlardaky özara hereketlere aýratyn gyzyklanma bildirdiler.

Maksim Liksutowyň nygtaýşy ýaly, ulag howpsuzlygy, ulag duralgalarynyň işjeňleşdirilmegi, uly şäherleriň mümkinçiliklerinde ulaglary dolandyrmagyň elektron ulgamlarynyň girizilmegi ýaly ugurlarda-da hyzmatdaşlyk etmek üçin oňyn şertler bar. Şu nukdaýnazardan, anyk gepleşikleriň geçirilmegi üçin Moskwanyň Hökümet wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň guramaçylygynyň mümkinçiliklerine seredildi.

Rus tarapy hyzmatdaşlygyň ilkinji ädimi hökmünde saparyň barşynda «Aşgabat-siti» taslamasynyň gurluşygynda sanly tehnologiýalaryň ulanylyşy, ulag infrastrukturasynyň kemala getirilmegi, türkmen oba hojalyk önümleriniň Moskwa eksport edilmegi üçin «ýaşyl» geçelgeleriň döredilmegi, Türkmenistanyň we Moskwanyň telekeçilik düzümleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki işewürlik maslahatynyň geçirilmegi ýaly meselelere seretmegi teklip etdi.

Habary paýlaşyň: