SyýahatTürkmenistan

Türkmenistan syýahatçylary özüne çekmek üçin Awazada ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär

Syýahatçylary özüne çekmek üçin Türkmenistan Hazaryň kenaryndaky Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär. Syýahatçylyk pudagynda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň kanuny esaslaryny has-da gowulandyrmaga gönükdirilen şeýle çäreleri güýçlendirmegiň maksadalaýykdygyny premýer-ministriň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow NTZ “Awaza” NTZ-yň mundan beýläk-de ösdürilmegi boýunça seminarda aýtdy. Balkan derýasynda.

“Awazanyň ykdysady we maliýe potensialyny ýokarlandyrmak, migrasiýa we gümrük amallaryny gowulandyrmak üçin ýurduň kurort merkezinde halkara ülňülerine laýyklykda ýörite wiza düzgüniniň işlenip düzülmegini we işe girizilmegini öwrenmek üçin başlangyç öňe sürüldi” Bitarap Şu gün Türkmenistan gazetiniň habary.

Türkmenabatda Köýtendagyň täsin tebigatyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Syýahatçylygy ösdürmekde we onuň milli derejede ulanylmagynda dünýä tejribesini jikme-jik öwrenmegiň zerurdygyny belläp, Türkmenistanyň Halk Maslakhaty Milli Gengeshiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow degişli meseleleriň optimal çözülmegi üçin ökde hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini aýtdy.

Milli parlamentiň Halk Maslakhaty palatasynyň başlygy bu barada aýdyp, NTZ Awaza-da ulag we logistika ýaly häzirki zaman infrastrukturasynyň döredilmegine ünsi jemledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow: “Bu ýerde, Halkara howa menziliniň we Türkmenbaşidäki deňiz portunyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak zerur” -diýdi.

NTZ Awazanyň düýbi 2007-nji ýylda guruldy. Häzirki wagtda bu ýerde dünýä derejesindäki şypahana we dynç alyş infrastrukturasy – kottej toplumlary, myhmanhanalar, güýmenje we saglyk merkezleri işjeň işleýär.

Çeşme: Turkmenportal.com

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın