Weather Data Source: wetterlabs.de
Türkmenistanda banklarda «Internet bank» ulgamy giriziler - Türkmenistan - Gorogly.com

Türkmenistanda banklarda «Internet bank» ulgamy giriziler

Telefon banky we internet banky näme?

Sanly tehnologiýalar gündelik durmuşymyza diňe sosial media we aragatnaşyk programmalary bilen girmedi. Indi sanly programmalary täjirçilik işlerimizde we söwdalarymyzda diýen ýaly ulanýarys. Elbetde, bu giňden ulanylyş bank pudagy tarapyndan ünsden düşmedi. Hasaplara aňsat gözegçilik etmek we amallary çalt ýerine ýetirmek üçin ykjam bank we internet bank ulgamlary işlenip düzüldi.

Telefon banky näme?

Telefon banky, telefonlaryňyza iOS we Android operasiýa ulgamlary bilen gurýan bank programmalarydyr. Bu programmalarda EFT, pul sargytlary, töleg tölegi, kredit kartoçkasy tölegi, karz reýtingi ýaly amallary ýerine ýetirip bilersiňiz. Mundan başga-da, tötänleýin oýunlar, köpri we awtoulag ýollarynyň tölegleri, ýol biletleri tölegleri, salgyt tölegleri, Okuw pullary ýaly synag giriş tölegleri ykjam bank işi arkaly hem amala aşyrylyp bilner. Gysgaça aýdanyňda, programma arkaly gündelik we resmi bank amallaryňyzyň köpüsini aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz. Jübi bank programmasyny ulanmak üçin programmany smartfonyňyza gurnamaly we bankyňyzdan ykjam bank parolyny almaly. Müşderiniň belgisi, bankda hasaba alnan jübi telefon belgisi we siziň üçin ýörite kesgitlenen parol bilen amallary ýerine ýetirmeli. Şonuň üçin bankdaky aragatnaşyk maglumatlaryňyzyň täzelenmegi hem möhümdir.

Internet bank näme?

Internet bank işi, telefonlaryňyzda we kompýuterleriňizdäki internet brauzerleri arkaly girip boljak ulgamdyr. Şeýle hem, EFT, pul sargytlary, karz reýting gözlegleri we internet bank ulgamyndan ykjam bankda eden ähli tölegleriňizi edip bilersiňiz. Internet bank hyzmatlaryny ulanmak üçin bankyňyza girip, ulgama girmek üçin zerur proseduralary ýerine ýetirmeli. Ilkinji gezek bankyňyzdaky görkezmeler bilen internet bank ulgamyna gireniňizden soň, bellän parolyňyz bilen islän wagtyňyz täzeden girip bilersiňiz. Mundan başga-da, ykjam bankda bolşy ýaly, bankda kesgitlenen telefonyňyzda parol ibermek we tassyklamak amallary amala aşyrylýar. Şol sebäpli sistema girmezden ozal maglumatlaryňyzyň döwrebapdygyny ýa-da ýokdugyny barlamak peýdaly bolar.

Türkmenistanda hem banklar üçin internet bank hyzmaty girizilyär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly 13-nji maýda geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer M.Muhammedow döwlet Baştutanyna «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» we «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» görkezilen çäreleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatynyň dowamynda wise-premýer M.Muhammedow sanly ulgamyň ösüşini kämilleşdirmek, «Internet bank» ulgamynyň gerimini giňeltmek, menzilara onlaýn töleg ulgamlaryny has-da ösdürmek boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hem hasabat berdi. 2019-njy ýyldan bäri şeýle hyzmatlar «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan amala aşyrylýar. Bu hyzmatlara müşderileriň uly isleg bildirýändigini we gazanylan tejribäni göz öňünde tutup, döwlet Baştutanynyň garamagyna ýuridik şahslar we hususy telekeçiler üçin «Internet bank» ulgamyny «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynda, «Halkbank», «Senagat» paýdarlar täjirçilik banklarynda hem ulanyşa girizmek baradaky teklip hödürlenildi.

Döwlet Baştutanmyz hasabaty diňläp, nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny giňeltmegiň Türkmenistanyň karz edaralarynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelerdigini belledi. Prezident Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere ýurduň banklarynyň işini döwrüň talabyna laýyklykda guramak üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde harytlary satyn almak boýunça bäsleşikleriň hem-de döwlet emlägini hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň sanly ulgamyny işe girizmek barada hasabat berdi. Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, hödürlenen taslamany makullady we bu ugurdaky işi dowam etdirmegi tabşyrdy.

Wise-premýer döwlet Baştutanyna Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň halkara töleg ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alyp barýan işleri barada hem hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, geçirilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada habar berildi. Döwlet Baştutany hödürlenen teklibi makullap, bu ugurda degişli işleriň talabalaýyk derejede geçirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça göz öňünde tutulan wezipeleriň takyk ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetine wise-premýeriň ünsüni çekdi.

Salgyt syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri görmek öňdäki işiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Salgyt kodeksine degişli ähli resminamalary, käbir nyrhlary we salgytlary täzelemegiň wajypdygy bellenildi. Döwlet Baştutany döwrüň talaplaryna laýyklykda, kanunçylyk namalarynyň maddalaryny täzelemegiň, zerur bolan halatynda olara üýtgetmeleri ýa-da goşmaçalary girizmegiň, bu ugurda gözegçiligiň sanly tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap, wise-premýere bir hepdäniň dowamynda bu mesele boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Habar Turkmenportal.com web saytyndan alyndy!

Habary paýlaşyň:

Bir cevap yazın