JemgyýetMedeniýet

Watan gullukçylarynyň köpüsine döwlet sylaglary, ýörite atlar we derejeler, ýubileý medaly berildi

Berkarar Watanymyza, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde gazanan uly üstünliklerini nazara alyp, şeýle hem Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Permanlara gol çekdi.

Türkmenistanyň biržasy elektron söwdany giňeltmek üçin täze saýty işe girizdi

Resminamalara laýyklykda:

  • Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy.
  • Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy.
  • Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi.
Habary paýlaşyň: