Güýmenje

Messi, PUBG Mobile-a gelýär

Dünýäniň iň gowy futbolçylaryndan Lionel Messi ýörite hyzmatdaşlyk bilen PUBG Mobile-a gelýär.

Dünýäde iň meşhur oýunlaryň biri bolan “PUBG Mobile” futbol dünýäsiniň meşhur ady Lionel Messi bilen täze hyzmatdaşlyga gidendiklerini habar berdi. Köpler tarapyndan dünýäde iň gowulary hasaplanýan futbolçy, noýabr aýynda çykjak 2.3 täzelenmesinden soň dünýäniň oýunçylarynyň telefonlarynda özüni tapar!

Lionel Messi şemaly PUBG Mobile-da öwüsýär

Messi futbolyň iň uly atlaryndan biri we dünýäniň iň gowy oýunçysy hasaplanýar. Dünýäniň käbir klublarynda oýnaýan, Argentinanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk eden we ýedi gezek “Ballon d’Or” we alty gezek Europeanewropanyň “Altyn aýakgap” baýragyny gazanan köp baýrakly futbolçy.

Messi, dünýädäki çagalar üçin ICEUNISEF ýaly haýyr-sahawat guramalaryny goldaýandygy bilen tanalýar. PUBG bilen futbolçynyň arasyndaky bu hyzmatdaşlygyň, oýnuň meşhurlygynyň çynlakaý ýokarlanmagyna sebäp bolmagyna garaşylýar. Esasanam 35 ýaşly ýyldyz oýunçynyň möwsüminiň gowy bolandygyny we dünýä çempionatyna sanlyja gün galandygyny göz öňünde tutsak.

Wideo oýunlary hemişe durmuşymyň möhüm bölegi boldy. ” – diýip, Messi sözlerini şeýle dowam etdirdi; “Türgenleşmedik wagtym, oýun dynç almak, güýmenmek we ýoldaşlarym we maşgalam bilen aragatnaşyk gurmak üçin ajaýyp peýdaly hasaplaýaryn.

PUBG Mobile gaty gyzykly we men özümiň tutuş dünýädäki millionlarça janköýerleriň biri. Işleýän işlerimize buýsanýaryn we ähli oýunçylary PUBG MOBILE-de maňa goşulmaga çagyrmak isleýärin. ”

“PUBG MOBILE”, Tencent oýunlarynyň neşirýat bölüminiň başlygy Winsent Wang: “Şeýle dünýä sport super ýyldyzynyň PUBG MOBILE goşulmagyna örän bagtly! “PUBG MOBILE” oýunçylarynyň köpüsiniň eýýäm uly futbol janköýerleridigini bilşimiz ýaly, bu sport oýnuna goldaw bermäge we täze janköýerleri tolgundyrmaga garaşyp bilmeris. ”

Çeşme: Shiftdelete.net

 

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın