DünýäSaglyk

Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

ABŞ-nyň Nýu-York ştatynda maýmyn mama keseliniň köpelmegi sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Yurtda maýmyn mama keseliniň 4-den 1-den gowragy Nýu-York ştatynda görülýar.

Dünýäde çalt ýaýramagyny dowam etdirýän we Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan “global adatdan daşary ýagdaý” hökmünde häsiýetlendirilýän Maýmyn Mama Keseli ABŞ-da howsala döretdi.

Maýmyn mama keseli

Nýu-Yorkuň Häkimi Keti Hoçul hadysalaryň çalt artmagy sebäpli “Betbagtçylyk adatdan daşary ýagdaý” yglan etdi. Hoçul “Nýu-York ştatynda maýmyn mama keseli baradaky iň soňky maglumatlary gözden geçirenimden soň, bu epidemiýa garşy göreşmek boýunça alyp barýan işlerimizi güýçlendirmek üçin” betbagtçylyk adatdan daşary ýagdaýyny “yglan edýärin” -diýdi.

Yurtda maýmyn mama keseliniň 4-den 1-den gowragy Nýu-Yorkork ştatynda. Muňa garşy durmak üçin arsenalymyzdaky ähli gurallary ulanmalydyrys. Epidemiýanyň häzirki wagtda käbir töwekgelçilik toparlaryna laýyk gelmeýän täsirlerini tapawutlandyrmak möhümdir. Şonuň üçin toparym ikimiz has köp sanjym bermek, synag kuwwatyny ýokarlandyrmak we bu pandemiýa wagtynda nädip howpsuz galmalydygy barada halka jogapkärçilikli bilim bermek üçin gije-gündiz işleýäris. “

 

Habary paýlaşyň:

Bir yanıt yazın