Weather Data Source: wetterlabs.de
"Saturn"-da durmuşyň boljaklygy hakynda alamatlary - Ylym

«Saturn»-da durmuşyň boljaklygy hakynda alamatlary

Southwest gözleg institutynda geçirilen gözleg, Enceladus Sputnikda ýaşaýyş üçin möhüm gurluş bölekleriniň bardygyny ýüze çykardy.

Kosmosda ýaşaýyş barmy diýen sorag adamzat taryhynda asyrlar boýy iň gyzykly soraglaryň biri bolup gelýär. Bu soraga jogap tapmak üçin köp ylmy gözlegler geçirildi. Bu meselede özüni tanadan Saturn möhüm tapyndylaryň temasy bolmagyny dowam etdirýär.

Saturn Sputnigi Enceladus ýaşap boljak ummany kabul edýär

Saturn köp näbelli ýerde ýaşaýar. Esasanam aýlarda geçirilen gözlegler astronomlary ýyllar boýy geň galdyrdy. Ahyrynda, Saturnyň altynjy iň uly aýy bolan Enceladus, durmuşyň yzlary barada möhüm tapyndylar bilen öňe çykdy. Görnüşi ýaly, Aýdaky ummanyň ýaşaýyş üçin zerur gurluşlary bar.

Southwest gözleg institutyndan alym Kristofer Gleýn bu meselede aşakdaky sözleri ulandy;

Yerdäki ýaşaýyş üçin möhüm elementleriň biriniň Ençeladus ummanynda köp bolmalydygyny subut etdik. Bu, Enceladusyň ozal pikir edişinden has amatlydygyny görkezýär.

Gözlegiň maglumatlary NASA-nyň Kassini gözleginden alyndy. Enceladus Sputnikiň ummanynda minerallaryň nädip ereýändigini we gözlegçileriň aýda fosforyň mukdaryny ölçemäge mümkinçilik berýän simulýasiýa Milli Ylymlar akademiýasynyň “Proencingings” neşirinde çap edildi. Beýleki tarapdan, alymlar Enceladus sputnigini mümkin bolan ýaşaýyş mekany hökmünde görýärler.

NASA Marsyň taryhdaky iň jikme-jik keşbini çykardy: 2,5 milliard piksel

Hemranyň şeýle habarlar bilen ilkinji gezek peýda bolmagy däl. Geçen ýyl Enceladus sputniginiň buzly gabygynyň aşagyndaky gizlin ummanda näbelli metan öndürmek prosesi bolup geçdi. Sputnikden emele gelýän äpet suw bulutlary alymlaryň ünsüni uzak wagtlap özüne çekdi. Alymlar ýer okeanlarynyň düýbündäki gidrotermiki wentler bilen baglanyşykly käbir molekulalaryň (esasanam dihidrogen, metan we kömürturşy gazy) has ýokary konsentrasiýasyny anykladylar.

Çeşme: Shiftdelete.net

Habary paýlaşyň:

Добавить комментарий